Föreningsstämma 2018 hölls den 24 maj.

 

Plats: Centrumkyrkan, Vallentuna centrum.

Tid: 19:00.

Kallelsen finns här.

 

 

Länk till protokollet (i pdf-form) finns här.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

för Bostadsrättsföreningen Runhällen

 

Länk till protokollet (i pdf-form) finner du här.

Länk till de reviderade stadgarna finner du här.

 

Publicerad 2017-05-01

Styrelsen för Brf Runhällen kallar till ordinarie årsstämma 2017 torsdag den 18 maj kl 19:00.

Lokal: Centrumkyrkan, Vallentuna Centrum.

 

Länkar:

 

Kallelse och förslag till dagordning.

 

Förvaltningsberättelse för år 2016.

 

Motioner till årsstämman med styrelsens svar.

 

Förslag till stadgeändringar (från extra årsstämma 2017-02-22).

 

Fullmakt för ombud på årsstämma

 

Mer information publiceras löpande.

 

 

Protokoll från extra föreningsstämma 2017

för Bostadsrättsföreningen Runhällen

 

Datum: 22 februari 2017.

Tid: 19:00.

Plats: Brf Kastanjens föreningslokal, Sommarvägen 11, ½ trappa ner.

 

Dagordning:

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Uno Sköld hälsade alla välkomna och öppnade därmed den extra årsstämman.

 

§2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Thomas Rodell.

 

§3 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Anders Eriksson.

 

§4 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, valdes Henrik Murray och Timo Ekholm.

 

§5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Beslut: Att stämman behörigen utlysts.

 

§6 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängd har upprättats enligt Svenskt BostadsrättsCentrums förteckning. På plats finns 22 röstberättigade personer samt 7 närvarande utan rösträtt. Se bilaga 1.

 

§7 Styrelsens förslag till revidering av föreningens stadgar

Anders Eriksson föredrog styrelsens förslag till revidering av föreningens stadgar.

Beslut: Att godkänna styrelsens förslag till stadgeförändringar enligt bilaga 2.

 

§8 Kompletteringsval till styrelsen

a) En ordinarie ledamot fram till ordinarie stämma 2017

Till ordinarie ledamot fram till ordinarie stämma 2017 valdes Henrik Murray, Källvägen 5.

 

b) En suppleant fram till ordinarie stämma 2017

Till suppleant fram till ordinarie stämma 2017 valdes Åke Andersson, Källvägen 11.

 

§9 Stämmans avslutande

Mötesordförande tackade de närvarande och avslutade den extra årsstämman.

 

Vallentuna dag som ovan:

 

Anders Eriksson, mötessekreterare

 

Thomas Rodell, mötesordförande

 

Henrik Murray, protokollsjusterare

 

Timo Ekholm, protokollsjusterare

 

 

Efter stämmans avslutande bjöds på kaffe/té och Uno gav aktuell information balkongpro-jektet, ekonomin och ventilationsarbetet.

 

Bilagor:

1. Röstlängd för extra föreningsstämma 2017-02-22

2. Förslag till stadgeförändringar för Bostadsrättsföreningen Runhällen

(för tillgång till bilagorna, kontakta sekreterare Anders Eriksson)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2016

för bostadsrättsföreningen Runhällen

 

Datum och tid: Torsdag 26 maj 2016 kl. 19:00 - 21:00

Plats: Centrumkyrkans lokaler, Vikingavägen 1, Vallentuna centrum

 

Innan stämman startades gav Andreas Wihlborg, SBC och Christer Karlsson, Almeco Svets och Smide som arbetar som underleverantör för Blidö Mur och Puts, information om renoveringen av limträbalkarna.

 

Dagordning

 

§ 1 Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande Barbro Danielsson öppnade stämman.

 

§ 2 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

 

§ 3 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Uno Sköld.

 

§ 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare.

Anders Eriksson anmäldes till stämman som protokollförare.

 

§ 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

Torolf Johansson och Lars Morberg valdes till justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

 

§ 7 Fastställande av röstlängd.

På plats finns 28 röstberättigade personer samt sex närvarande utan rösträtt.

 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Mötesordförande gick igenom årsredovisningen sida för sida. Kassör Ulla Almgren gav kompletterande upplysningar och svarade på frågor angående ekonomin. Årsredovisningen lades till handlingarna.

 

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande. Alla har tagit del av revisionsberättelsen.

 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

 

§ 11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Beslöts att disponera vinst enligt förvaltningsberättelsens förslag.

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

 

§ 13 Fråga om arvoden.

I budget finns 60 tkr avsatt för styrelsens arvoden. Fördelning har skett i huvudsak utifrån deltagande i möten. Ordförande har dessutom extra arvode. Föredragningen godkändes.

 

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Barbro Danielsson föredrog valberedningens förslag avseende fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Förslaget godkändes.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

Val av ordförande på ett år:

Uno Sköld utsågs till styrelsens ordförande.

 

Val av övriga ledamöter:

På två år: Eskil Häggström

Henny Åberg

På ett år: Timo Ekholm

Kvar ett år av sin mandatperiod: Anders Eriksson

 

Val av suppleanter:

På ett år: Rania Holm

Henrik Murray

 

Ledamöter och suppleanter presenterade sig för stämman.

 

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant.

Jan-Ove Brandt och Per Engzell, KPMG.

 

§ 17 Val av valberedning.

På ett år: Marita Lindberg

Rita Häggström

 

§ 18 Förslag till stadgeändring i §§ 30 och 31 avseende andrahandsuthyrning.

Beslöts att godkänna stadgeändring i §§ 30 och 31 angående andrahandsuthyrning. Denna typ av stadgeändringar ska tas upp på två stämmor i rad vilket nu innebär att stadge-ändringen är verkställd.

 

§ 19 Motioner – medlemsförslag.

1 Lars Morberg angående städning av vindsutrymmen och rengöring av löpskenan vid hissdörrarna.

Styrelsens yttrande: Avtal finns om städning 2 ggr/år vilket bedöms tillräckligt. Angående löpskenan: Tre dammsugare, en per gård, ska införskaffas för att rengöring av skenorna ska kunna ske regelbundet. Förslag att avslå motionen.

Beslut: Att bifalla styrelsens förslag.

 

2 Lars Morberg angående byte av portkoder och kontroll av lamporna på panelerna.

Beslut: Att tillstyrka motionen. Frågan hänskjuts till tillträdande styrelsen.

 

§ 20 Övriga frågor.

Styrelsen svarade på frågor om försäkring och bygg-garantier.

 

§ 21 Stämman avslutas.

Mötesordförande avtackade avgående styrelsen och avslutade sedan stämman.

 

 

 

Anders Eriksson, mötessekreterare

 

Uno Sköld, mötesordförande

 

Torolf Johansson, protokollsjusterare

 

Lars Morberg, protokollsjusterare

 

 

Not.: Protokollet från årsstämman 2016 finns uppsatt på informationstavlan i alla portuppgångar.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved